1- آدرس نشریه مطالعات اسلامی حقوق در سامانه نشریات المصطفی  /http://meh.journals.miu.ac.ir

2- نشریه مطالعات اسلامی حقوق با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، از مجوز انتشارCC و همچنین قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند و از پیرو آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی می‌باشد.

3- نشریه مطالعات اسلامی حقوق با انجمن حقوق حوزه تفاهمنامه همکاری منعقد کرده است.

4-ارسال فرم مجوز نویسنده به نشریه هنگام ثبت مقاله در سامانه نشریه الزامی است. مقالاتی که فاقد این فرم باشند در روند بررسی قرار نخواهند گرفت. 

5- ارسال فرم تعارض منافع و فرم تعهد نویسندگان الزامی است.

6- برای رعایت اصول امانتداری و پیشگیری از سرقت علمی، مقالات دریافتی قبل از داوری در http://www.samimnoor.ir و https://tik.irandoc.ac.ir و سایر سامانه های مشابهت یابی بررسی و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج می‌گردد.

7- پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در "فرایند پذیرش مقاله" و "راهنمای نویسندگان"را مطالعه نمایید. مقاله ارسالی باید طبق راهنمای خواسته شده تدوین شوند. در صورتی که مقاله بر اساس راهنمای مذکور تدوین نشده باشد، در مرحله داوری قرار نخواهد گرفت.

8- مقالاتی که موفق به چاپ در این نشریه شوند، کدهای شناسه بین المللی مقالات  DOI و DOR را دریافت می کنند.

9- هرگونه بهره برداری و استفاده از مقالات این نشریه، بدون ذکر نام و ارجاع استنادی به این نشریه، شرعا حرام و قانونا قابل پیگیری می باشد.

10- دسترسی به مقالات منتشر شده : به صورت دسترسی باز open acces .

11- نوع  داوری: دوسو ناشناس.

12- زمان داوری:  حداکثر 8 هفته (دو ماه).

13- نوبت‌ چاپ: دو فصلنامه .

14- زبان مجله: فارسی  و انگلیسی(چکیده) .

15- حوزه  تخصصی: حقوق اسلامی

ابر واژگان